Bất động sản

Lý do cần phân loại thị trường bất động sản

 • Phân tích môi trường
 • Định vị chiến lược: sản phẩm, thị trường, kênh, giá, xúc tiến
 • Xây dựng, điều chỉnh chiến lược

Các căn cứ để phân loại thị trường bất động sản

 • Căn cứ vào hình thái vật chất, thị trường bất động sản tư liệu sản xuất
 • Thị trường bất động sản tư liệu tiêu dùng
 • Vừa là tư liệu sản xuất vừa là tư liệu tiêu dùng
 • Căn cứ vào khu vực có bất động sản, ví dụ khu vực đô thị, khu vực nông thôn, khu vực giáp ranh…
 • Căn cứ theo công dụng của bất động sản: thị trường đất đai, thị trường công trình thương nghiệp và công trình công cộng, thị trường công trình công nghiệp, thị trường nhà ở, thị trường công trình đặc biệt…
 • Căn cứ theo hoạt động trên thị trường bất động sản: thị trường mua bán bất động sản, thị trường đấu giá quyền sử dụng đất, thị trường cho thuê, thế chấp, bảo hiểm bất động sản, thị trường dịch vụ bất động sản
 • Căn cứ theo thứ tự thời gian bất động sản xuất hiện trên thị trường: thị trường cấp 1, cấp 2, cấp 3

Ngoài ra, có 5 yếu tố phân loại thị trường bất động sản

 • Thị trường đất đai
 • Thị trường nhà ở
 • Thị trường nhà xưởng công nghiệp
 • Thị trường bất động sản phục vụ hoạt động thương mại du lịch, văn phòng cho thuê
 • Thị trường bất động sản sử dụng với mục đích đặc biệt
Rate this post